CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Oświadczenie dotyczące usług osób trzecichMT4

MT4 i jego mostowe rozwiązanie płynnościowe są oprogramowaniem dostarczonym przez podmioty trzecie. ThinkMarkets nie uczestniczy w serwisowaniu, rozwoju i testowaniu tego oprogramowania i jako takie nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wydajności i trwałości MT4.

ThinkMarkets nie ponosi odpowiedzialności, a Klient zobowiązuje się nie pociągać ThinkMarkets lub jego kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników lub agentów do odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, awarie i nieprawidłowe działanie systemów, awarie linii komunikacyjnych, awarie sprzętu lub oprogramowania oraz wadliwe działanie i inne podobne problemy lub usterki komputerowe. Oprogramowanie MT4 jest dostarczane "w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności", a ThinkMarkets nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do oprogramowania MT4, w tym bez ograniczeń, gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu. ThinkMarkets nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub Agenta Klienta, jeśli ma to zastosowanie, za jakiekolwiek straty, koszty, szkody lub inne obrażenia, z tytułu umownej, deliktowej bądź innej, wynikające lub spowodowane w całości lub w części przez korzystanie lub poleganie na oprogramowaniu MT4 lub jego zawartości przez Klienta. ThinkMarkets nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody o charakterze karnym, wynikowe, specjalne lub podobne, nawet jeśli poinformował o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za niektóre szkody w takich jurysdykcjach, odpowiedzialność ThinkMarkets jest ograniczona zgodnie z niniejszą Umową w zakresie dozwolonym przez prawo.

Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie MT4 obejmuje systemy transakcyjne opracowane przez strony trzecie, nad którymi ThinkMarkets nie ma kontroli i za które ThinkMarkets nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie zlecenia dotyczące transakcji realizowanych na podstawie wskaźników wygenerowanych przez oprogramowanie MT4 są składane na wyłączne ryzyko Klienta. ThinkMarkets nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wydajności jakichkolwiek systemów transakcyjnych zawartych w oprogramowaniu MT4 ani przydatności oprogramowania MT4 do użytku Klienta. Dostarczanie oprogramowania MT4 przez ThinkMarkets ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani rekomendacji. Oprogramowanie MT4 nie uwzględnia żadnych konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy potrzeb danej osoby i nie powinno zastępować szeroko zakrojonych analiz. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych klient powinien uzyskać poradę na podstawie swojej indywidualnej sytuacji i okoliczności.

W przypadku trudności w dostępie do rachunku handlowego prosimy o natychmiastowy kontakt.

Serwis informacyjny i usługi transakcyjne dostarczane przez podmioty trzecie

Wszelkie analizy, opinie, komentarze, materiały edukacyjne lub informacje oparte na badaniach naukowych na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie są w żadnym wypadku przeznaczone do oferowania, rekomendacji lub nakłaniania do transakcji obejmującej jakikolwiek instrument finansowy. Wszelkie badania, analizy, opinie i komentarze nie uwzględniają konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i potrzeb konkretnej osoby, która może je otrzymać, i jako takie uważane są za informacje marketingowe. Klient powinien zawsze szukać niezależnej porady co do tego, czy jest przygotowany na obrót na rynkach oraz czy rozumie wszelkie związane z nim zagrożenia. Nie składa się żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, że materiały na naszej stronie internetowej są kompletne lub dokładne. W związku z tym każda osoba opierająca swoje działania na tych materiałach, działa na własne ryzyko.

Nasza witryna może zawierać linki do innych zasobów udostępnianych przez podmioty trzecie. Te zasoby są dostarczane wyłącznie do Państwa informacji i nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych materiałów, ani też w żaden sposób nie potwierdzamy ich zawartości. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Państwa lub jakąkolwiek osobę trzecią w związku z wykorzystaniem informacji lub korzystaniem z usług podmiotów trzecich dostarczanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej (inne niż w związku z jakimikolwiek obowiązkami lub odpowiedzialnością, których nie jesteśmy w stanie ograniczyć ani wykluczyć na mocy prawa lub obowiązującego systemu regulacyjnego) i niniejszym zrzekamy się wszelkiej takiej odpowiedzialności.Back to top