Các loại lệnh

Lệnh thị trường được thực hiện tại mức giá thị trường đang diễn ra, nghĩa là bạn quyết định vào lệnh bằng tay.

 

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường được thực hiện tại giá thị trường hiện tại, nghĩa là trader vào lệnh bằng tay. Các trader giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là các nhà lướt sóng sẽ thường sử dụng lệnh thị trường nhiều hơn.

Lệnh chờ

Các lệnh này được đặt trước và sẽ hoạt động nếu giá cắt một mức giá đã định trước. Lệnh này rất hữu ích nếu bạn giao dịch kiểu EOD (cuối ngày) và không ngồi trước màn hình để giám sát giá. Lệnh này cũng lý tưởng cho các giao dịch 'phá vỡ' (khi giá di chuyển ra ngoài một vùng nào đó hoặc cho các giao dịch hồi giá. Lệnh chờ có 2 loại.

Các loại lệnh chờ

  • Lệnh Stop: bán dưới mức giá hiện tại hoặc mua trên giá hiện tại

  • Lệnh Limit: bán trên giá hiện tại hoặc mua dưới giá hiện tại

Mô tả lệnh Stop

Biểu đồ dưới đây mô tả lệnh mua stop (mua tại giá cao hơn) và bán stop (bán tại giá thấp hơn). Các lệnh này có thể dùng để chốt lỗ; ví dụ bạn đặt một lệnh bán stop để đóng một lệnh mua đã đặt trước đó, do đó hạn chế mức lỗ. Lệnh stop cũng có thể được dùng trong các chiến lược quán tính ( ví dụ, bạn muốn đặt lệnh bán, nhưng chỉ khi giá đã giảm và có xu hướng giảm hơn nữa).

Market movers

Mô tả lệnh Limit

Biểu đổ dưới đây mô tả lệnh mua litmit (mua tại giá thấp hơn) và bán limit (bán tại mức giá cao hơn). Các lệnh này phù hợp cho các khách hàng muốn bán một sản phẩm mà họ đã mua từ trước tại mức giá cao hơn, theo đó chốt được lợi nhuận, hoặc tự động mua nếu giá giảm.

Các lệnh stop và limit có thể đặc biệt phù hợp với các khách hàng muốn kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Xem Hướng dẫn giao dịch ThinkMarkets để thấy các chiến lược cao cấp sử dụng lệnh stop và limit.

Back to top