Giấy xác nhận cần có

Sau đây là những giấy xác nhận bạn cần cung cấp trước khi tài khoản của bạn được kích hoạt.

ID có ảnh

Một bản chụp giấy tờ do chính quyền cấp có ảnh của bạn và còn hiệu lực. Các thông tin nhân dạng của bạn phải chỉ rõ ngày sinh của bạn. Tất cả các giấy tờ có ngày hết hạn đều có giá trị, trừ khi được quy định theo cách khác.
 
Ví dụ về loại giấy tờ này:
 
Hộ chiếu
Bằng lái xe
Chứng minh nhân dân

Chứng minh địa chỉ

Giấy tờ chứng minh địa chỉ được phát hành trong vòng 6 tháng (hòm thư hoặc phong bì không được chấp nhận).
 
Lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận các bản sao kê hoặc hóa đơn không còn nguyên vẹn. Các thông tin về tên và địa chỉ của người thanh toán phải rõ ràng, cũng như tên của công ty phát hành hóa đơn. Giấy tờ của bạn không được gấp lại.  Cuống hóa đơn (séc) không được chấp nhận vì chúng thiếu thông tin. Các thông tin bảo mật như số tài khoản có thể được xóa đi.
 
Ví dụ về loại giấy tờ này:
 
Hóa đơn tiện ích
Sao kê thẻ tín dụng
Sao kê ngân hàng

Back to top