CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Pełne ostrzeżenie przed ryzykiemPełne ostrzeżenie przed ryzykiem

Zgodnie z wymogami FCA, niniejsze zawiadomienie jest przekazywane Klientowi, ponieważ decyduje się on na zawieranie transakcji obejmujących instrumenty finansowe w formie spread bets, CFD lub walut z firmą prowadzącą działalność inwestycyjną.

 

Ryzyko utraty pieniędzy

 
Inwestorzy detaliczni


Handel tymi produktami finansowymi niesie ze sobą wysokie ryzyko dla Twoich pieniędzy.. Pamiętaj, że możesz stracić całą swoją inwestycję. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko i w razie potrzeby zwróć się o niezależną poradę.
 

Profesjonalni inwestorzy
 

Handel tymi produktami finansowymi niesie ze sobą wysokie ryzyko dla Państwa kapitału. Istnieje ryzyko utraty większej ilości środków niż inwestycja początkowa. Taki handel może nie być odpowiedni dla każdego. Upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko związane z profesjonalnym rachunkiem handlowym i w razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady.

 

Pobierz pełne ostrzeżenie o ryzyk
Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat ryzyka związanego z naszą ofertą produktową. Staramy się wyjaśnić pełne ryzyko, jednakże niniejsze oświadczenie nie ujawnia i nie może wyjaśniać wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów związanych z obrotem takimi produktami. Nie możemy odnosić się do takich ryzyk biorąc pod uwagę bezpośrednio Twoją sytuację osobistą, ponieważ jest to regulowane przez Twoją własną metodologię transakcyjną, która określa Twoją specyficzną ekspozycję na ryzyko.
 

Porada

ThinkMarkets jest usługą handlową wyłącznie w charakterze wykonawczym i dlatego nie wolno nam udzielać Państwu porad inwestycyjnych lub zaleceń jakiegokolwiek rodzaju. Naszym celem jest dostarczenie najlepszej realizacji zleceń oraz najwyższej jakości pomocy, a tym samym dostarczenie klientom informacji o rynku oraz konkretnych informacji kluczowych dla pojedynczych transakcji. Wszelkie decyzje dotyczące korzystania z naszych produktów lub usług podejmowane są wyłącznie przez użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie swoimi sprawami podatkowymi i prawnymi, w tym za prowadzenie wszelkich działań regulacyjnych i dokonywanie płatności oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji. Nie świadczymy żadnych usług doradztwa regulacyjnego, podatkowego ani prawnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu opodatkowania lub zobowiązań podatkowych związanych z produktami inwestycyjnymi dostępnymi na rachunkach w naszym serwisie, prosimy zwrócić się o niezależną poradę.
 

Stosowność

Charakter naszych produktów niesie ze sobą większe ryzyko strat niż wiele tradycyjnych instrumentów handlowych. W związku z tym handel naszymi produktami nie jest odpowiedni dla wszystkich osób. Nie powinni Państwo angażować się w handel naszymi produktami, chyba że są w stanie zrozumieć mechanizm i ryzyko związane z takim handlem oraz są przekonani, że taki handel jest dla Państwa odpowiedni w świetle indywidualnych okoliczności i zasobów finansowych.

Ruch ceny instrumentu bazowego w połączeniu z dźwignią finansową oznacza, że straty mogą przewyższać depozyt początkowy i być może konieczne będzie szybkie dodanie nowych środków w celu utrzymania otwartych pozycji. Istnieje ryzyko straty przewyższającej wpłacone do nas środki.

Decyzja o otwarciu rachunku i korzystaniu z naszych produktów lub usług należy do Ciebie. Twoim obowiązkiem jest zrozumienie ryzyka związanego z naszymi produktami lub usługami. To od Ciebie zależy ocena, czy Twoje zasoby finansowe są odpowiednie dla Twojej działalności finansowej w naszym serwisie oraz dla Twojego apetytu na ryzyko dotyczącego produktów i usług.
 

Ogólne zagrożenia

Rozważając, czy zaangażować się w handel naszymi produktami, należy być świadomym następujących ogólnych zagrożeń:
 

Dźwignia finansowa

Twój rachunek musi być w pełni sfinansowany, aby można było na nim zrealizować transakcje. W przypadku każdej indywidualnej transakcji wymagany jest depozyt zabezpieczający, a ponieważ nasze produkty są oparte na mechanizmie dźwigni finansowej, depozyt ten jest zazwyczaj niewielką częścią całości transakcji. Użycie dźwigni finansowej oznacza, że niewielki ruch cen instrumentu bazowego znacznie zwiększa zysk lub stratę.

Należy pamiętać, aby rachunek był zawsze odpowiednio zasilony w celu utrzymania otwartych pozycji. W związku z tym mogą Państwo być zmuszeni do dodania nowych środków w krótkim terminie. W przeciwnym razie może dojść do automatycznego zamknięcia pozycji. W każdym przypadku ponoszą Państwo odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku tego działania. Niekorzystne zmiany na rynku bazowym mogą prowadzić do utraty całości depozytu i ewentualnie nawet większej ilości środków, a tym samym Państwa rachunek może stać się przedmiotem obciążenia, które będzie musiało zostać rozliczone zgodnie z naszymi Warunkami i Zasadami.
 

Monitorowanie pozycji

Szybkość generowania zysków i strat przez te instrumentu, w wyniku użytej dźwigni, oznacza, że niezbędne jest ścisłe monitorowanie pozycji. ThinkMarkets nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie Twojego rachunku w tym zakresie. Nasza platforma dołoży wszelkich starań, aby poinformować Cię o potencjalnym wymogu zamknięcia pozycji, ale nie należy polegać na niej jako na narzędziu do zarządzania ryzykiem. Odpowiedzialność za monitorowanie i finansowanie rachunku spoczywa wyłącznie na Tobie.
 

Automatyczne zamykanie pozycji

Saldo rachunku musi zawsze utrzymywać się powyżej naszych poziomów automatycznego zamknięcia, aby rachunek pozostał otwarty. W przeciwnym wypadku, WSZYSTKIE otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte. Nie gwarantujemy dokładnego momentu takiego zamknięcia i w związku z tym nie mogą Państwo polegać na nas jako na ostatniej instancji zarządzania ryzykiem.
 

Realizacja

Instrumenty, którymi handlujesz z nami są sztucznie tworzone przez nas i odzwierciedlają ruch i płynność aktywów bazowych. Jako taki obrót naszymi produktami jest postrzegany jako pozagiełdowy (tzw over the counter lub OTC). Wszystkie transakcje z klientem są oparte na sytuacji rynkowej, ale z uwagi na fakt, że obracane produkty są oferowane przez nas, to właśnie nasz serwis jest miejscem realizacji transakcji. Klient nie ma prawa do instrumentu bazowego będącego przedmiotem obrotu.
 

Pomoc

ThinkMarkets dostarcza klientom aktualnych informacji rynkowych oraz informacji na temat naszych procedur transakcyjnych, potencjalnych zagrożeń związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu oraz narzędzi i technik ograniczania ryzyka. Nie wolno nam doradzać w kwestiach inwestycyjnych. Wszystkie decyzje handlowe podejmowane są wyłącznie przez Ciebie.
 

Zmienność i płynność

Zysk i Strata Klienta jest bezpośrednio uzależniona od zmienności i płynności instrumentów bazowych będących przedmiotem transakcji. Ruchy cen instrumentów bazowych mogą być zmienne i nieprzewidywalne. ThinkMarkets nie ma kontroli nad zmianami cen instrumentów bazowych. "Luka cenowa" to sytuacja, w której nie można uzyskać ceny na rynku z powodu niestabilnych i szybko zmieniających się rynków. Zlecenia stop (kupna lub sprzedaży) nie są gwarantowane, chyba że zostało to wyraźnie określone. Przypadki dużej zmienności lub braku płynności (głębokość rynków bazowych) mogą oznaczać, że Twój stop zostanie zrealizowany po innej cenie od tej wybranej przez Ciebie. Należy uwzględnić to w swoich strategiach handlowych.Back to top